Кызматты көрсөтүү жана сүрөтү менен резюмени: hr@demirbank.kg электрондук дарегине жөнөтүңүздөр

hr@demirbank.kg


Сурап билүү телефону: +(996) 312 905 837

Талаптар: 

 • - Жогорку билими (артыкчылык берилүүчү тармактар: экономикада, банк ишинде математикалык ыкмалар;
 • - Бир жылдык Банк ишинин тажрыйбасы талап кылынат;
 • - Тобокелдик-менеджменттин негиздерин билүү;
 • - Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук негиздерин билүү;
 • - Банк ишин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик-укуктук актыларын, Улуттук банктын ченемдик документтерин билүү;
 • - intermediate деңгээлинде англис тилин билүү;
 • - Стресске туруштук берүү, максаттуулук‚ жоопкерчилик‚ тыкандык.

Милдеттер: 

 • - Тобокелдиктерди тескөө боюнча отчетту иликтөө жана даярдоо;
 • - Тобокелдиктерди тескөө боюнча изилдөө жана методологиялык иштерди аткаруу;
 • - Башка бөлүмдөргө тобокелдик-менеджменти жагында консультация берүү;
 • - Бөлүмдүн пландарын аткаруу максатында башка иштерди аткаруу.

Талаптар: 

 • - Техникалык жогорку билим;
 • - Аналитикалык мыкты жѳндѳм, кѳйгѳйдүн түпкүлүктүү маанисин түшүнѳ билүү;
 • - Тѳлѳм тутуму жаатындагы банктык мыйзамдарды билүү;
 • - Англис тилин билүү (минимум техникалык документтерди окуй алуу);
 • - Түрк тилин билүүсү артыкчылык болуп саналат;
 • - MySQL жана PL/SQL билүүсү артыкчылык болуп саналат;
 • - Биллинг тутумундагы, банк процессингиндег, АБСтеги, CRMдеги иш тажрыйбасы жетишкендик болуп саналат;
 • - Натыйжалуу эмес процесстерди табуу жана чыгармачыл чечимдерди сунуштоого чечкиндүүлүгү.

Милдеттер: 

 • - Процессинг борбордун ишине монитринг жүргүзүү, пайдаланууда жаралган кѳйгѳйлѳрдү талдоо жана жоюу, аналитикалык маалыматтарды топтоо, отчетторду берүү;
 • - Процессинг борборунун программалык комплексинин ичинде жаңы чечимдерди иштеп чыгуу жана кезектеги чечимдерди жеткире иштѳѳ боюнча бизнес талаптарды топтоо жана алады талдоого алуу;
 • - Жаңы чечимдерди иштеп чыгуу жана кезектеги чечимдерди жеткире иштѳѳ боюнча талаптарды макулдашуу жана формалдаштыруу, ошондой эле тапшырыкчы жана башка түзүмдүк бѳлүмчѳлѳр менен бул үчүн керектүү сүйлѳшүүлѳрдү уюштуруу жана жүргүзүү;
 • - Тестирлѳѳнү координациялоо жана ПКнын жаңы версияларын ишке киргизүү, ИТ-байланышкан долбоорлорду колдоо жана ага катышуу;
 • - Жаңы ПКны ишке киргизүү жана кызматчылардын ишин автоматташтыруу долбоорлоруна (схемаларды жана алгоритмдерди курууну кошо) катышуу;
 • - Жеткире иштѳѳлѳрдү коштоо үчүн документацияларды түзүү;
 • - MSSQL, MySQL базалары менен иштѳѳ.

Талаптар: 

 • - Figma интерфейстерин долбоорлоо инструментин билүү (сөзсүз);
 • - Material Design жана Human Interface боюнча колдонмону түшүнүү жана пайдалана билүү;
 • - Дизайн-системди куруу жана UI Kit түзүү принциптерин түшүнүү;
 • - Колдонуучунун сценарийлерин жана колдонуучу жолдорун иштеп чыгуу тажрыйбасынын болушу артыкчылык болот;
 • - Адаптивдик верстканын негиздерин билүү жана принциптерин түшүнүү, десктоптуу жана мобилдик түзүлүш үчүн интерфейстерди түзүүдө айырманы түшүнүү;
 • - Веб жана мобилдик чөйрөдө стилди сезүү жана тренддерди билүү.

Милдеттер: 

 • - Веб жана мобилдик тиркемелердин интерфейстеринин дизайны;
 • - Колдонуудагы интерфейстердин жизайнын оптималдаштыруу жана жаӊы интерфейстерди иштеп чыгуу;
 • - Графикалык жана стилистикалык элементтерди жана компоненттерди түзүү;
 • - Адаптивдик верстка үчүн макеттерди даярдоо;
 • - Иштеп чыгуучулар, менеджерлер менен өз ара аракеттенүү жана дизайн-долбоорлорго сереп жүргүзүү.

Талаптар: 

 • - Маалымат технологиялар жаатында жогорку билим;
 • - Адистиги боюнча 2 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;
 • - Oracle маалыматтар базасынын негиздерин ишенимдүү билүү;
 • - SQL, PL/SQL билүү;
 • - Oracle маалыматтар базасын администрлөө, корпоративдик өнөр-жайлык СУБДны пландоо, анын ичинде виртуалдык чөйрөдө (11g-19c) ишке киргизүү жана пайдалануу тажрыйбасы;
 • - OS Linux/Microsoft ту билүү жана администрлөө;
 • - Маалыматтар технологиясы жаатында иштөөнүн бекем көндүмү;
 • - Корпоративдик ИТ-түзүмдө, резервдик көчүрүүнү/калыбына келтирүүнү жана мониторингди кошо, СУБДны уюштуруу/эксплуатациялоо каражаттарын жана ыкмаларын билүү;
 • - Өндүрүмдүүлүккө мониторинг, талдоо жана БД жүгүн пландоо;
 • - Bash, powershell, python ж.б. скриптилик тилдердин биринде жаз-а билүү;
 • - Oracle Weblogic, Oracle ASM, Oracle RAC менен иштөө тажрыйбасынын болушу артыкчылык болот;
 • - Стресске туруктуу, максатка умтулган, жоопкерчиликтүү, так;
 • - Англис тилин билүү (минимум техникалык документтерди окуу).

Милдеттер: 

 • - Маалыматтар базасын программалык камсыздоону (ПК) орнотуу, баптоо жана жаӊылоо;
 • - Системалаштырууну камсыз кылуу жана СУБДнын долбоордук жана эксплуатациялык документтерин жүргүзүү;
 • - Маалыматтар базасынын жана ПКнын мүмкүнүлүктөрүн талдоо;
 • - Маалыматтарды резервдөө жол-жоболорун иштеп чыгуу жана аны сактоо;
 • - Маалыматтар базасын долбоорлоо жана ишке ашыруу;
 • - Маалыматтар базасынын коопсуздугун камсыз кылуучу чаралардын жыйындысын аткарууну камсыздоо;
 • - Маалыматтардын купуялуулугун жана бүтүндүгүн камсыздоо;
 • - ORACLE маалыматтар базасынын ПКсына монитоинг жана баптоо;
 • - Техникалык жалпы бузуктарды оӊдоо жана иштеп чыгуучулар командасына консультация берүү.

Талаптар: 

 • Билими:
 • - Компьютердик илимдер, статистика же ага чектеш дициплиналар жаатында Бакалавр даражасы же андан жогору;
 • • Техникалык көндүмдөрү:
 • - Pythonду жана аны менен байланышкан китепканаларды мыкты билүү (sklearn, numpy, pandas, tensorflow etc.);
 • - SQL;
 • - Маалыматтарды визуалдаштыруу инструменттерин мыкты билүү (plotly, seaborn etc.);
 • • Аналитикалык көндүмдөр:
 • Статистика:
 • - Статистиканын негиздерин, убактылуу катарларды талдоону түшүнүү;
 • Коммуникация:
 • - Оозеки жана жазуу англис тилин мыкты билүү. Тез ой-жүгүртүү жана техникалык жана техникалык эмес аудиториянын маалыматын берүү жөндөмү;
 • Data science:
 • -Милдеттерди долбоорлоо, формулировкалоо жана чечүү көндүмдөрү;
 • - Маалыматтарды иштеп чыгуу;
 • - Маалыматтарды топтоо, тазалоо жана башкаруу;
 • - Анализдерди интерпретациялоо; ошондой эле натыйжаларды кызыктырарлык жана кайталап көрсөтүү манерасында берүү;
 • - Маалыматтарды талдоо, теория жана статистикалык ыкмалар (линиялык жана линиялык эмес моделдер, логистикалык регрессия, чечимдер багы, кластердик анализ, нейрондук тарамдар ж.жб. сыяктуу) жаатында билими;
 • • Тилдерди билүүсү:
 • - Англис тили;
 • - Түрк тили (артыкчылык болуп саналат).

Милдеттер: 

 • - Маалыматтарга негизделген визуалдаштырууларды жана отчетторду түзүү; талдоолоруӊузду техникалык жана техникалык эмес бэкграунд адамдарына так жана кысылган формада презентациялоо;
 • - Автоматташтырылган отчеттуулукту куруу;
 • - Кардарлар базасына талдоо жүргүзүү – кластерлөө, сегментация ж.б.;
 • - Прогноздоо тутумун иштеп чыгуу жана куруу (классификациялоо милдети, жана убакыттык секрияларды прогноздоо).

Талаптар: 

 • - Техникалык жогорку билим;
 • - иш тажрыйбасы – 2 жылдан кем эмес;
 • - IP телефония долбоорлорун куруу принциптерин билүү;
 • - IVR сервистердин иштөө принциптерин билүү жана ишке ашыруу тажрыйбасы;
 • - IP-телефониянын протоколдорунун иштөө принциптерин билүү (SIP, H.323, MGCP);
 • - IP телефониянын жабдыктары менен иштөө тажрыйбасы;
 • - IP телефониянын базасында контакт-борбордун чечимдери менен иштөө тажрыйбасы;
 • - англис тилин билүү;
 • - Cisco: CUBE, CUCM, IMP, CCX чечимдери менен иштөө тажрыйбасынын болушу артыкчылык болот.

Милдеттер: 

 • - IP телефония боюнча, контакт-борбордун техникалык долбоорлорун иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу;
 • - Cisco CUCM базасында IP телефония тутумун, Cisco CCX базасында контакт-борборду, администрлөө жана өнүктүрүү, Cisco CUIC тутумунда отчетторду башкаруу жана иштеп чыгуу;
 • - IP телефониянын жана контакт-борбордун тутумунда бузуктарды, аварияларды ыкчам жоюу;
 • - IP телефония тутумдарын резервдөө жана калыбына келтирүү.

Талаптар: 

 • - Визуалдаштырууну жана маалыматтарга негизделген отчетторду түзүү; сиздердин талдооңуздарды техникалык жана техникалык эмес бэкграунддардын адамдарына так жана кысма формасында презентациялоо;
 • - Автоматташтырылган отчеттуулукту түзүү;
 • - Кардарлар базасына талдоо жүргүзүү – класстерлѳѳ, сегментациялоо ж.б.;
 • - Прогноздоо тутумун иштеп чыгуу жана түзүү (классификациялоонун милдети, жана убактылуу серияларды прогноздоо).

Милдеттер: 

 • - Рынокту изилдѳѳ;
 • - «Development request» даярдоо жолу менен банк продуктысын долбоорлоо, ошондой эле коштоочу иш-чараларды жүргүзүү жана консультация берүү;
 • - Долбоордун финансылык кѳрсѳткүчтѳрүн эсептѳѳ;
 • - Даяр продуктыны тесттен ѳткѳрүү;
 • - Отчёттуулукту даярдоо;
 • - Презентацияларды жана ѳнѳктѳштѳр менен жолугушууларды ѳткѳрүү;
 • - Ишенип берилген долбоорлордун туура иштешин кѳзѳмѳлдѳѳ;
 • - Долбоордун алкагында кардарларды тартуу.

Талаптар: 

 • - IT жаатында техникалык жогорку билим;
 • - Системдик администратор болуп 1 жылдан кем эмес иштеген тажрыйба;
 • - Windows, Linux түрүндѳгү операциялык тутумдарды билүү;
 • - ActiveDirectory, DNS, DHCP, SMTP, Exchange, Vmware vSphere программаларынын иштѳѳ принциптерин билүү жана түшүнүү жана аларды практикалык колдонуу тажрыйбасы;
 • - Резервдик кѳчүрүү тутумунун принциптерин билүү жана пайдалануу тажрыйбасы;
 • - Иштеп чыгууну камсыз кылуучу программалык камсыздоо менен серверлерди билүү жана алардын иштѳѳсүн түшүнүү жана КРУБдун ГРОСС, CLEARING ж.б., жана ошондой эле SWIFT тутуму сыяктуу тутумдар малымат алмашуу.

Милдеттер: 

 • - ИТ – инфразүмдү инсталляциялоо, администрирлѳѳ жана колдоо;
 • - WindowsServer 2008/2012/2016, CentOS, Ubuntu, Vmware vSphere базасындагы серверлерди;
 • - IT – инфратүзүмдүн ѳндүрүмдүүлүгүнѳ мониторинг жана аны оптималдаштыруу ;
 • - Резервдик кѳчүрүү жана калыбына келтирүү;
 • - IT – сервистердин үзгүлтүксүз иштѳѳсүн камсыз кылуу;
 • - Ишке ашырылуучу жана колдонулуучу тутумчаларды документтештирүү;
 • - Жабдыкка профилактикалык тейлѳѳ жүргүзүү;
 • - Тиешелүү иштерди пландоо жана/же аларды пландоого катышуу, жана аларды аткаруу;
 • - Профилдик багыттардын каалаган бири боюнча долбоорлорду – долбоорлоочу/аткаруучу катары ѳз алдынча жүргүзүү;
 • - Чектеш бѳлүмчѳлѳр менен ѳз ара аракеттенүү, кардарларга кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү иштеп чыгуу жана кошуу боюнча иштерге катышуу.

Талаптар: 

 • - IT жаатында техникалык жогорку билим;
 • - Техникалык колдоо жаатында 1 жылдан ашык иштеген тажрыйбасы (банк сектору);
 • - Windows программасынын операциялык тутумун билүү;
 • - Байланыштын жана телекоммуникациянын программалык-аппараттык каражаттарын билүү;
 • - Англис тилин билүү (intermediate).

Милдеттер: 

 • - Жабдыкка профилактикалык тейлѳѳнү жүргүзүү;
 • - Акыркы колдонуучуларга колдоо кѳрсѳтүү;
 • - Колдонуучулардын кѳйгѳйлѳрүн топтоо жана талдоого алуу;
 • - Колдонуучуларга консультация берүү жана үйрѳтүү;
 • - Аппараттык каражаттардын жана программалык камсыздоонун ишине мониторинг жүргүзүү;
 • - Банктын колдонуучуларынын күнүмдүк иши менен байланышкан кѳйгѳйлѳрдү талдоого алуу жана аны жоюу;
 • - Банктын саясатын жана жол-жоболорун билүү жана аларды сактоо;
 • - Материалдык баалуулуктарды так эсепке алууну жүргүзүү;
 • - Эсептѳѳчү жана уюштуруучу техниканын иштеп жаткан учурунда;
 • - Кѳйгѳй жаралса, тез арада чечим кабыл ала билүү;
 • - Колдонуучулардан ѳтүнмѳлѳрдү аткаруу статусу боюнча отчет.

Талаптар: 

 • - Билими – Юридикалык жогорку билим;
 • - Банкта 1 жылдан кем эмес иштеген тажрыйба;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу жана башка ченемдик укуктук актыларын, банк ишин жѳнгѳ салуучу КРУБдун ченемдик документтерин билүү;
 • - Терроризмди каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоо) каршы аракеттенүү чѳйрѳсүндѳгү мыйзамдарды билүү;
 • - Англис тилин билүүсү артыкчылык болуп саналат.

Милдеттер: 

 • - Банктын саясатын жана жол-жоболорун, КР Улуттук Банкынын жоболорун жана нускамаларын жана КУР мыйзамдарын сактоону камсыз кылуу;
 • - Кредиттерди берүү менен байланышкан келишимдерди даярдоону жүзѳгѳ ашыруу;
 • - Юридикалык жактардын, жеке ишкерлердин эсебин ачуусу үчүн, ошондой эле кол тамгалардын үлгүлѳрүнүн жана мѳѳрдүн изинин карточкаларын алмаштырууда жана ал эсептерди жабууда керектүү документтердин толук папкасынын бар экендигине текшерүүнү жүргүзүү;
 • - Кредиттик документтердин толуктугуна контроль жүргүзүү;
 • - Кредиттик администратордун милдетин аткаруу;
 • - Юридикалык корутундуларды даярдоо жана кардарларды тейлѳѳгѳ байланыштуу жаралган маселелер боюнча консультацияларды берүү;
 • - Доо иштерин жүргүзүү, процессуалдык документтерди даярдоо, укуктук маселелерди кароодо сотто, укук коргоо жана башка мамлекеттик органдарда жана мекемелерде ѳкүлчүлүк кылуу, аткаруу ѳндүрүшүн жүргүзүү, турак-жайдан чыгаруу жол-жоболорун коштоо;
 • - Нотариустук күбѳлѳндүрүү, ыйгарым укуктуу органдарда камсыздоочу келишимдер жана күрѳѳнү камсыз кылуу менен байланышкан, анын ичинде тыюуну алып салуу жана күрѳѳ боюнча талап коюу укугун токтотуу менен байланышкан башка документтер боюнча жол-жоболорду жүзѳгѳ ашыруу.

Талаптар: 

 • - Билими: жогорку, орто – кесиптик экономикалык;
 • - Ушундай кызмат орунда иштеген 1 жылдык тажрыйбасы, бирок ал милдеттүү түрдө эмес;
 • - «Төлөм каражаттарынын аныктыгын аныктоо» курсун өткөндүгү жөнүндө сертификаттын болушу кубатталат;
 • - ПК, MS Office (Word, Excel, Outlook) программаларында мыкты иштей алуусу;
 • - Англис тилин билүүсү – орточо деӊгээлден төмөн эмес болуусу, бирок милдеттүү түрдө эмес;
 • - Жеке сапаттары: чынчылдык, жоопкерчилик, тартиптүүлүк, стресске туруктуулук;
 • - Мурдагы иштеген жеринен Сунуштама каттарынын милдеттүү түрдө болушу.

Милдеттер: 

 • - Банктын кардарларына эсептешүү-кассалык тейлөөнү жүзөгө ашыруу;
 • - Алмашуу операцияларын жүргүзүү;
 • - Банкноттордун төлөмгө жөндөмүн текшерүү;
 • - Жетекчиликке отчёттуулук.

Талаптар: 

 • - Экономикалык жогорку билим;
 • - Банктарда, микрофинансылык мекемелерде ушундай позицияда иштеген 2 жылдан ашык тажрыйбасы;
 • - КРдын мыйзам чыгаруу жана башка ченемдик укуктук актыларын, банк ишин жөнгө салуучу КРУБдун ченемдик документтерин билүүсү;
 • - ПК, MS Office (Word, Excel, Outlook) программаларында иштөөнүн мыкты билгичтиктери.

Милдеттер: 

 • - Кассадагы акча каражаттарын толук контролдоо;
 • - Кассадагы накталай акчаны башкаруу (пландоо жана контролдоо);
 • - Кассадагы документтерди сактоо жана архивдөө;
 • - Кардарлар менен өз ара мамиледеги кагылыштарды башкаруу.

Талаптар: 

 • - Экономика/юриспруденции/социалдык илимдер жаатында жогорку билим;
 • - HR чөйрөсүндө иш тажрыйбасы 3 жылдан кем эмес (башкаруу тажрыйбасынын жана банкта иштөө тажрыйбасынын болушу артыкчылыктуу болуп эсептелет);
 • - Кадрдык иш жүргүзүүнү, персоналды жалдоону, персоналды баалоону, таланттарды башкарууну тереӊ билиши жана тажрыйбасы;
 • - КРдын Эмгек мыйзамдарын билүүсү (банк ишин жөнегө салуучу Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларын билүүсү артыкчылык болуп саналат);
 • - Excelде иштөөнүн колдонуучулук алдыӊкы күндүмү;
 • - Англис тилин оозеки жана жазуу формасында билүүсү (артыкчылыктуу болуп саналат).

Милдеттер: 

 • - Алардын квалификациясын, талапкерлердин жеке жана ишкер сапаттарын баалоонун негизинде кадрларды тандоо, ылгоо жана жайгаштыруу боюнча иштерди уюштуруу жана контролдоо;
 • - Банктын кызматчыларынын ишкер карьерасын пландоо, адистерди жана жетекчилерди ротациялык илгерилетүү максатында Кадрлар резервин түзүү боюнча иштерди уюштуруу;
 • - Банктын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу жана окутуу боюнча ишти пландоо;
 • - Автоматташтырылган тутумду колдонуу менен кадрларды башкаруунун заманбап ыкмасын ишке ашыруу боюнча иштерди жүргүзүү.

Талаптар: 

 • - Жогорку, бүтө элек жогорку, орточо кесиптик билим же орто билимдуу (11 класстын базасында);
 • - «В» категориясындагы айдоочулук күбөлүктүн болушу, айдоочу тажрыйбасы 1 жылдан кем эмес;
 • - Механиканы жана скутерди айдай билүүсү;
 • - Шаарды мыкты багыт ала билүүсү;
 • - Кыргыз, орус тилдерин эркин билүүсү. Англис тилин билүүсү артыкчылык болуп саналат.

Милдеттер: 

 • - Кардарларга карталарды жана келшимдерди жеткирүү.

Талаптар: 

 • - Орто-кесиптик билим (финансы техникуму) же экономика жана финансы чөйрөсүндө жогорку билим;
 • - МСБ финансылык анализди билүү (online: rsbp-ca тренингдер/offline: Кредиттик процесс жана МСБ финансылык анализ);
 • - Демир банкта иштеген тажрыйбасы – минимум 2 жыл;
 • - Коммуникациялык мыкты көндүмү;
 • - Кардарлардын керектөөлөрүн таба билүү, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу, кагылыш жагдайларды башкаруу, каршы пикирлер менен иштешүү;
 • - Презентацияларга билгичтиги жана кросс сатуу;
 • - МСБ секторун билүүсү;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу жана башка ченемдик укуктук актыларын, кредиттөө чөйрөсүндөгү банк ишин жөнгө салуучу КРУБдун ченемдик документтерин билүүсү;
 • - MS Office (Word, Excel, PowerPoint) программасын тажрыйбалуу колдонуучу деӊгээлинде билүүсү;
 • - Ангис тилин Intermediate деӊгээлинде билүүсү, кыргыз тилин билүүсү артыкчылык болуп саналат.

Милдеттер: 

 • - Жаӊы кардарларды тартуу жолу менен кардарлар базасын көбөйтүү;
 • - Кредиттик долбоорлорду даярдоо (резюме, финансылык отчёттуулукка анализ, протокол ж.б.) жана Банктын Кредиттик комитетинде долбоорду презентациялоо;
 • - Кредиттик кардарларга туруктуу негизде мониторинг жүргүзүү;
 • - Банктын продуктыларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн ар айлык пландарга ылайык кардарларга сатуу;
 • - Кезектеги кредиттик жана депозиттик кардарларды тейлөө жана активдүү кросс-сатуулар.

Талаптар: 

 • - Жогорку экономикалык билим;
 • - Ушундай кызмат орунда 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы (кредит берүү жаатында артыкчылык);
 • - Маркетинг жана сатуу жаатындагы билими (B2B; B2C);
 • - Финансылык анализ негиздерин билүүсү (Чекене, МСБ );
 • - ПКнын тажрыйбалуу колдонуучусу;
 • - Англис тилин сөзсүз билүүсү, түрк тилин билүүсү артыкчылыктуу болуп саналат;
 • - КРдын мыйзам ченемдик жана башка ченемдик укуктук актыларын, банк ишин жөнгө салуучу КРУБдун ченемдик документтерин билүүсү.

Милдеттер: 

 • - Сектордун ишин башкаруу;
 • - Бизнес-пландардын, бюджеттин жана сектордун ишинин башка көрсөткүчтөрүнүн аткарылышына жоопкерчилик;
 • - Сектордун планын ишке ашыруу үчүн керектүү кошумча иштерди жүргүзүү;
 • - Жаӊы өнөктөштөрдү тартуу, учурда иштешип жүргөн өнөктөштөр менен иштөөнү актуалдаштыруу;
 • - Авто жана керектөөчү кредиттерди жүргүзүү жана илгерилетүү;
 • - Жаӊы продукталырды, акцияларды, тарифтерди жана жол-жоболорду иштеп чыгуу;
 • - Чекене кредит берүү процессин оптималдаштыруу;
 • - Продуктылык линиялар боюнча кредиттик продуктыларга талдоо/ мониторинг жүргүзүү;
 • - Продуктылар кесилишинде кредиттик портфелди өстүрүү;
 • - Түз сатуулар (B2B; B2C).

Талаптар: 

 • - Экономикалык жогорку билим;
 • - Ушуга окшош кызматта 2 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы (карталык башкаруу же башкы кеӊсенин департаментинде артыкчылык);
 • - Маркетинг жана сатуу жаатында билими (B2B; B2C);
 • - ПКнын тажрыйбалуу колдонуучусу;
 • - Англис тилин сөзсүз билүүсү керек, түрк тилин билүүсү артыкчылык болуп саналат;
 • - КРдын мыйзамчыгаруу жана башка ченемдик укуктук актыларын, банк ишин жөнгө салуучу КРУБдун ченемдик документтерин билүү.

Милдеттер: 

 • - Сектордун ишин башкаруу;
 • - Финансы секторунун бизнес пландарынын бюджеттеринин жана башка көрсөткүчтөрүнүн аткарылышына жоопкерчилик;
 • - Сектордун планын ишке ашыруу үчүн керектүү кошумча иштерди жүргүзүү;
 • - Карталык продуктылардын, каналдардын жана кардарлардын кесилишинде продуктыларды түзүү жана кармап туруу. Бизнес демилгелерге талдоо жана мүнөздөмөлөрдү, прайсингди өзгөртүү;
 • - Карточканын жаӊы продукталарын жана кызмат көрсөтүүлөрүн даярдоо жана тесттерди өткөрүү;
 • - Отчёттуулукту калыптандыруу жана түзүү карталык бизнестин кирешелүүлүгүнө талдоо жүргүзүү;
 • - АБСтин ишин жакшыртуу жана автоматташтыруу үчүн техникалык тапшырмаларды жазуу;
 • - Кызматтык нускамаларды, жоболорду, келишимдерди, тарифтик саясатты ж.б. иштеп чыгуу.

Талаптар: 

 • - Экономикалык жогорку билим;
 • - Банк секторунда адистиги боюнча 2 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы (сатуу, кредит берүү, карталык сатуу, кардарлар менен өз ара аракеттенүү бөлүмдөрүндө иштөөсүнө артыкчылык);
 • - Демилгечилдик, жооперчилик, коммуникабелдүүлүк, стресске туруктуулук, ири көлөмдөгү маалымат менен иштей билүү;
 • - Иш сапарларына чыгууга жана ченемге салынбаган иш графиги менен иштөөгө даярдыгы;
 • - ПКны тажрыйбалуу колдонуучу;
 • - Англис тилин сөзсүз билүүсү керек, түрк тилин билүүсү артыкчылык болуп саналат;
 • - КРдын мыйзам чыгаруу жана башка ченемдик укуктук актыларын, банк ишин жөнгө салуучу КРУБдун ченемдик документтерин билүү.

Милдеттер: 

 • - Банктын сатуунун багыттоочу жайларынын чекене өнүмдөр боюнча Бизнес планынын көрсөткүчтөрүнө жетүү боюнча ишин координациялоо;
 • - Банктын чекене продуктыларын рынокто жүргүзүүнү жигердүү өнүктүрүү;
 • - Банктын негизги кардарлары жана эмгек акылык долбоорлору менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
 • - Сатууну пландоонун атаандаш чөйрөсүнүн регионалдык рыногун талдоо, промо иш- чараларды иштеп чыгууга жана өткөрүүгө катышуу;
 • - Эмгек акылык долбоорлорду тартуу, аларга мониторинг жүргүзүү;
 • - Чекене маркетингдин кардарлар менен иштеген адистеринин сатууларын контролдоо;
 • - Жүргүзүлгөн иштин жыйынтыгы боюнча отчётторду берүү;
 • - Чекене продуктыларды сатууну жогорулатуу боюнча долбоорлордун алкагында филиалдардын Директорлору менен иштешүү;
 • - Тренингдерди өткөрүү.

Талаптар: 

 • - Экономикалык жогорку билим;
 • - Банк секторунда адистиги боюнча иш тажрыйбасы 2 жылдан кем эмес (Чекене /МСБ кредиттөө жаатында иштөөсү артыкчылык болуп саналат);
 • - Маркетинг жана сатуу жаатында билими (B2B; B2C);
 • - Финансылык талдоо жүргүзүү негиздерин билүү;
 • - ПКны тажрыйбалуу колдонуучу;
 • - Англис тилин сөзсүз билүүсү керек, ал эми түрк тилин билүүсү артыкчылык болуп саналат;
 • - КРдын мыйзам чыгаруу жана башка ченемдик укуктук актыларын, банк ишин жөнгө салуучу КРУБдун ченемдик документтерин билүүсү.

Милдеттер: 

 • - Жаӊы өнөктөштөрдүө тартуу, учурда иштешип жаткан өнөктөштөр менен ишти актуалдаштыруу;
 • - Авто жана керектөөчү кредиттерди жүргүзүү жана илгерилетүү;
 • - Жаӊы продуктыларды, акцияларды, тарифтерди, жол-жоболорду иштеп чыгуу;
 • - Чекене кредит берүү процесстерин оптималдаштыруу;
 • - Продукты сызыгы боюнча кредиттик продуктыларга талдоо/мониторинг жүргүзүү;
 • - Кредиттик портфелди продуктылар кесилишинде өстүрүү;
 • - Түз сатуулар (B2B; B2C).

Талаптар: 

 • - Кыргыз жана орус тилдерин сөзсүз билиши керек, ал эми түрк тилин жана англис тилин билиши артыкчылык болуп саналат;
 • - ПКны ишенимдүү колдонуучу, мүмкүн болсо көрбөй басуу;
 • - Кандай болбосун убакытта иштөө мүмкүнчүлүгү;
 • - Банк иши, бухгалтерия же экономика чөйрөсүндө жогорку, бүтө элек жогорку, орто кесиптик билими;
 • - Сабаттуу жана так, оозеки жана жазуу кеби, мыкты дикция, коммуникабелдүүлүк, эмоционалдык туруктуулук.

Милдеттер: 

 • - Кардарларды телефон, чат жана почта аркылуу тейлөө.

Талаптар: 

 • - Экономикалык жогорку билим;
 • - Англис тилин билүүсү артыкчылык болуп саналат;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу жана башка ченемдик укуктук актыларын, банк ишин жөнгө салуучу КРУБнын ченемдик документтерин билүү;
 • - Региондорго иш сапарына чыгуу мүмкүнчүлүгү.

Милдеттер: 

 • - Түзүмдүк бөлүмдөрдүн кредиттик, операциялык ишин контролдоо;
 • - Чыгарылган банктык өнүмдөрдүн ички ченемдик талаптарга жана мыйзам ченемдерине шайкештигин контролдоо;
 • - Банктын накталай жана накталай эмес операцияларына мониторинг жүргүзүү;
 • - Баланстык эсептерди салыштыруу жана Банктын алмашуу операцияларын контролдоо;
 • - Түзүмдүк бөлүмдөрдүн жана башкы кеӊсенин ОС жана МБПсын контролдоо;
 • - Түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча түзөтүүчү жана алдын ала эскертүүчү чараларын иштеп чыгуу жана талдоо;
 • - Жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн План менен шайкештиги боюнча отчетторду даярдоо.

Талаптар: 

 • - Билими: жогорку, орто-атайын экономикалык билими;
 • - Ушу сыяктуу кызматта кеминде 1 жыл иш тажрыйбасынын болушу; Опыт
 • - «Төлөм каражаттарынын аныктыгын текшерүү» курсун өткөндүгүн тууралуу сертификатынын болушуна артыкчылык берилет;
 • - ПК, MS Office (Word, Excel, Outlook) иштей билүүсү;
 • - Англис тилин билүүсү – орто деңгээлден төмөн эмес;
 • - Жеке сапаттары: чынчылдык, жоопкерчилик, тартиптүүлүк, стресске туруштук берүү;
 • - Сунуштама каттын болушу милдеттүү

Милдеттери: 

 • - Банктын кардарларын эсептешүү-кассалык тейлөөнү жүзөгө ашыруу;
 • - Алмашуу операцияларын жүргүзүү;
 • - Банкноттордун төлөө жөндөмдүүлүгүн текшерүү;
 • - Жетекчиликке отчет берүү.

Талаптар:

 • - Жогорку билими, экономика жана финансы чөйрөсүндө артыкчылык берилет;
 • - Банк чөйрөсүндө кардарларды тейлөө боюнча ишұ тажрыйбасына артыкчылык берилет;
 • - Кардарлардын муктаждыгын көрө билүү, сатуу техникасын колдоно билүү, ишендире билүү, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу жана конфликт жараткан жагдайларды жөнгө сала билүү , ошондой эле коммуникациялык көндүмдөргө ээ болуу;
 • - Банктык продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - MS Office (Word, Excel) топтомдорун тажрыйбалуу пайдалануучу деңгээлинде билүү;
 • - Англис, кыргыз жана түрк тилдерин ортодон жогору билүүсүнө артыкчылык берилет;

Милдеттери:

 • - Кардарларды (жеке адамдарды) тартуу;
 • - Кардарларга банктык продукттар жагында консультация берүү;
 • - Кардарлардан алынган документтердин тууралыгын жана алардын банктын ички жана жалпы кабыл алынган жол-жоболоруна, Улуттук банктын эрежелерине жана КР мыйзамдарына шайкеш келишине текшерүү;
 • - Кредиттик файлдарды текшерүү жана кароо;
 • - Кардарларга банктык продукттардагы ж.б өзгөрүүлөр/ишке киргизүүлөр боюнча маалымдоо.

Талаптар:

 • - Жогорку билими: экономика жана финансы чөйрөсүндө билимине артыкчылык берилет;
 • - Коммуникациялык мыкты көндүмдөргө ээ болуу, мамиле түзө билүү
 • - Банктык чөйрөдө кардарларды тейлөө иш тажрыйбасына артыкчылык берилет;
 • - Кардарлардын муктаждыгын аныктоо, сатуу техникасын колдонуу, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу жана конфликттик жагдайларды жөнгө салуу;
 • - Банктык продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик-укуктук актыларын, Улуттук банктын банк ишин жөнгө салуучу ченемдик документтерин билүү.
 • - MS Office (Word, Excel) топтомдорун тажрыйбалуу пайдалануучунун деңгээлинде билүү;
 • - Англис, кыргыз жана түрк тилдерин ортодон жогорку деңгээлде билүүсүнө артыкчылык берилет.

Милдеттери:

 • - Жетекчилик тарабынан белгиленген пайда жана сандык көрсөткүчвтөр боюнча максаттарга жетишүү үчүн бардык зарыл аракеттерди көрүү. Банктын продукттарын жана кызматтарын кардарларга сатуу;
 • - Күндөлүк кардарларды тейлөөнү жана банктын продукттарын күндөлүк кардардык базага активдүү кросс-сатууларды уюштуруу;
 • - Кардардык базаны көбөйтүү жана жаңы кардарларды тартуу
 • - Финансылык продукттарды кардарларга берүүнү камсыз кылуу;
 • - Жетекчиликке/түздөн-түз жетекчиге максаттуу рыноктук изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жана рынок секторуна иликтөөлөрдү жүргүзүүгө көмөктөшүү.
 • - Жеке пландардын аткарлышын камсыз кылуу (кардарларды тартуу, банктык продукттарды сатуу ж.б).