Снижение тарифов на годовое обслуживание кредитной карты!

DemirBank рад сообщить о снижении тарифов на годовое обслуживание кредитных карт Mastercard. При открытии новых кредитных карт Mastercard в период с 8.04.2022г. по 30.06.2022г. первый год обслуживания составит:

Mastercard Standard

0 сом

Mastercard Gold

99 сом

Mastercard Platinum

1 000 сом

Выпуск кредитной карты Mastercard – бесплатно!

Подробная информация по телефону круглосуточного контакт центра 2222

Кредиттик картаны бир жылдык тейлѳѳгѳ тарифтерди тѳмѳндѳтүү!

Mastercard кредиттик картасын бир жылдык тейлѳѳгѳ тарифтердин тѳмѳндѳгѳнү жѳнүндѳ DemirBank кубануу менен билдирет. 8.04.2022-жылдан 30.06.2022-жылга чейин Mastercard жаңы кредиттик картасын ачканда, тейлѳѳнүн биринчи жылы тѳмѳнкүнү түзѳт:

Mastercard Standard

0 сом

Mastercard Gold

99 сом

Mastercard Platinum

1 000 сом

Mastercard кредиттик картасын чыгаруу – бекер!

Так маалыматты күнү-түнү иштеген контакт борбордун 2222 телефон номери боюнча алыңыз

Rates for annual credit card service reduced!

DemirBank is glad to announce the reduction of tariffs for the annual maintenance of Mastercard credit cards. When opening new Mastercard credit cards from 8.04.2022 to 30.06.2022 the first year of service will be:

Mastercard Standard

0 kgs

Mastercard Gold

99 kgs

Mastercard Platinum

1 000 kgs

Issuing a Mastercard credit card is free!

For more information, feel free to call the round-the-clock contact center 2222