Акция! Снижены процентные ставки по бизнес кредитам!

Кредиты от DemirBank стали еще доступнее для бизнеса. С 1 августа 2023 г. снижены процентные ставки по бизнес кредитам - от 17 % годовых в сомах *. Снижение % ставок – шаг на встречу бизнесу, который поможет реализовать ваши бизнес- идеи.

Основные условия акции:

- Период: с 1.08.2023г. по 30.09.2023г.

- Бесплатное открытие карты «VISA Business», бесплатное годовое обслуживание за 1-й год

- Установка POS – терминала

Процентные ставки:

В сомах До 12 мес. 13 -36 мес. 37 – 60 мес.
До 5 000 000 20% 21% 22%
5 000 001 – 10 000 000 19% 20% 21%
10 000 001 – 15 000 000 18% 19% 20%
От 15 000 001 и выше 17% 18% 19%

* Годовая Эффективная Процентная Ставка от 18%

Цели кредита:

Для приобретения оборудования, недвижимости, приобретения транспортной, строительной и любой другой необходимой техники, капитального ремонта, реконструкции, строительства, рефинансирования кредитов предприятия и пополнения оборотных средств.

Более подробную информацию можно получить 24/7 в контакт-центре по бесплатному номеру 2222, или в любом отделении DemirBank.

DemirBank – НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В РЕАЛИЗАЦИИ ВАШИХ ПРОЕКТОВ! 


DemirBankтан алынган насыялар бизнес үчүн дагы жеткиликтүү болуп калды. 2023-жылдын 1-августунан тартып бизнес насыяларынын пайыздык чендери төмөндөтүлдү - жылдык 17% сом менен *. Пайыздык чендерди төмөндөтүү - бул бизнес идеяларыңызды ишке ашырууга жардам бере турган кадам.

Акциянын негизги шарттары:

- Мөөнөтү: 1.08.2023 - 30.09.2023

- "VISA Business" картасын бекер ачуу, 1-жыл үчүн акысыз жылдык тейлөө

- POS-терминалды орнотуу

Пайыздык чендер:

Сом менен 12 айга чейин 13 -36 ай 37 – 60 ай
5 000 000 чейин 20% 21% 22%
5 000 001 – 10 000 000 19% 20% 21%
10 000 001 – 15 000 000 18% 19% 20%
15 000 001 жогору 17% 18% 19%

* Жылдык эффективдүү пайыздык чен 18%

Насыянын максаттары:

Жабдууларды, кыймылсыз мүлктөрдү сатып алуу, транспорт, курулуш жана башка керектүү жабдууларды сатып алуу, капиталдык оңдоо, реконструкциялоо, куруу, ишканалардын кредиттерин кайра каржылоо жана жүгүртүү каражаттарын толуктоо үчүн.

Толук маалыматты 24/7 байланыш борборунан 2222 акысыз номери аркылуу же DemirBankтын каалаган бөлүмдөрүнө кайрылып алса болот.

DemirBank –ДОЛБООРУҢУЗДУ ИШКЕ АШЫРУУДА ИШЕНИМДҮҮ ӨНӨКТӨШ!

Loans from DemirBank have become even more affordable for businesses. From August 1, 2023, interest rates on business loans have been reduced - from 17% per annum in soms*. Reduction of % rates is a step towards meeting the business, which helps you realize your business ideas.

Main conditions of the promotion:

- Period: from 1.08.2023 to 30.09.2023

- Free opening of the "VISA Business" card, free annual service for the 1st year

- POS-terminal installation

Interest rates:

In soms Up to 12 months 13 -36 months 37 - 60 months
Up to 5,000,000 20% 21% 22%
5 000 001 – 10 000 000 19% 20% 21%
10 000 001 - 15 000 000 18% 19% 20%
From 15 000 001 and above 17% 18% 19%

*Annual Effective Interest Rate from 18%

Loan objectives:

For the purchase of equipment, real estate, the purchase of transport, construction and any other necessary equipment, major repairs, reconstruction, construction, refinancing of enterprise loans and replenishment of working capital.

More detailed information can be obtained 24/7 at the contact center by toll-free number 2222, or at any branch of DemirBank.

DemirBank is a RELIABLE PARTNER IN IMPLEMENTING YOUR PROJECTS!